برای چیدن گل سرخ . نه اره بیارید نه تبر
سر انگشت ساده ی همان ستاره بی اسمانم .....بس

دسته ها : شعر
سه شنبه پنجم 6 1387
X